Steinkjer kommune – utfordringer i kulturlivet. Ønsker innspill på tilskudd i forhold til coronasituasjonen

Steinkjer kommune ved kultursjefen ønsker innspill på problemstillinger for grendehus og kulturtiltak til lag/foreninger for om mulig å omprioritere  tilskudd. Frist innen 3. mai.

«Situasjonen for grendehusene og andre deler av kulturlivet vil bli tatt opp som en egen sak i hovedutvalg oppvekst og kultur 12. mai. Alle som tar kontakt med denne typen problemstillinger blir bedt om å skriftliggjøre utfordringene man nå får innenfor frivilligheten (inkl. grendehus). Hovedutvalget skal da ta stilling til hva vi skal gjøre med tilskuddsordninger og eventuelle omprioriteringer av midler innenfor kulturfeltet.»

Dette er ikke en bred høringssak, men en generell beskrivelse av situasjonen for kulturfeltet i pandemisituasjonen, for å sikre tilgang på støtte til sektoren. Samfunnshusene blir nevnt som ett av de feltene det i dag ikke finnes  støtteordninger som dekker tap, så dette er ivaretatt.

Selv om dette altså ikke er en bred høring, tar kultursjefen imot innspill. De må i så fall være skriftlig, og Leif Terje Nilsen må ha fått det i hende innen 3. mai.