Bolystmøte 12.november

Referat fra bolystmøte.
Til stede/representert: Kvam IL, Rygg IL, Saniteten, Bygdekvinnelaget, FAU, KorSomE, Kvam Grendehus, Båtforeningen, Pårørendeforeningen, Pensjonistlaget, Følling menighetsråd, Bygdelaget.

Bygdelaget hadde invitert alle lag, foreninger og grendehus i bygda til et fellesmøte for å informere om den nye samarbeidsavtalen mellom Steinkjer Kommune og frivilligheten.

Leder i Bygdelagsstyret ønsket velkommen og innledet møtet. Han informerte kort om de siste to års arbeid som bolystgruppene i kommunen og Steinkjer kommune har holdt på med, og som nå har resultert i en toveis forpliktende samarbeidsavtale. Enkelte punkter fra samarbeidsavtalen ble trukket frem og snakket litt mer om.

Videre ble det informert om det arbeidet som er gjort i bygda siden fremtidskvelden i 2015 og ungdomskvelden i 2017. Mye har blitt ferdigstilt, andre punkter er underveis, mens enkelte punkter fortsatt er relativt lite bearbeidet. I tillegg har andre ting kommet til underveis på disse 6-8 årene siden forrige «folkemøte».

Det planlegges nye folkemøter på nyåret 2024 – både et for voksne og et for barn/ungdom. Finne nye tiltak, legge tidsplan og prioriteringer for videre arbeid. Det er også ønskelig med 2 årlige felles møter med Bygdelaget og lag/foreninger i bygda, siden den nye samarbeidsavtalen krever at bolystgruppa i bygda rapporterer til kommunen hva vi driver med.

Det ble i tillegg oppfordret til alle lag og foreninger om å mer aktivt bruke kalenderfunksjonen på Bygdekontakten.no. Dette for å kunne unngå at arrangementer krasjer med hverandre. Det oppfordres også til å sende inn info om ting som har foregått, både til nettsiden men også til bladredaksjonen. Det bemerkes også at kontingenten til bygdelaget betales av kun 25 % av husholdningene i bygda, noe som fører til stram økonomi for Bygdelaget. Det kommer en påminning om kontingentinnbetaling snarlig.

Til slutt kom Anne Irene Myhr fra Landsskytterstevnet 2024 og informerte om neste års store arrangement på Steinkjer der bl.a Kvam skytterlag er med som arrangør sammen med Steinkjer skytterlag og Forr skytterlag.

Ref. Gollaug

Under her finner dere samarbeidsavtalen mellom Steinkjer kommune og lokalsamfunnene

Formål

Formålet med samarbeidsavtalen mellom Steinkjer kommune og lokalsamfunnene, er å styrke samarbeid og samskaping mellom innbyggerne, folkevalgte og administrasjon i Steinkjer kommune gjennom å jobbe for en bærekraftig samfunnsutvikling i hele kommunen.
Samarbeidet skal styrke Steinkjer sin attraktivitet, styrke utviklingskraften og bidra til en varm og inkluderende kommune.
Samarbeidsavtalen er felles for alle bolystgruppene i kommunen. Bolystgruppene er ikke et folkevalgt organ eller utvalg, men en interessegruppe med fokus på bolyst og utvikling i hver enkelt kommunedel i samarbeid med frivilligheten, lag og foreninger. Ordningen skal bidra til samfunnsengasjement i hele kommunen. Bolystgruppene skal fremme en tett dialog mellom
innbyggerne, og den politiske og administrative ledelsen i kommunen.

Bolystgruppene
Bolystgruppene vil ha ulik organisering og eierskap, men skal være registrert i
Brønnøysundregisteret. Pr august 2023 har vi bolystgrupper i Follafoss, Malm, Beitstad, Kvam, Stod, Ogndal, Henning, Byafossen, Sørlia og Lø, Mære og Sparbu. Det er et mål at det opprettes bolystgrupper eller lignende i Egge og Steinkjer sentrum. Antallet kan derfor endre seg over tid.
Bolystgruppene skal ha egne årsmøter som arrangeres innen utgangen av mars hvert år. På årsmøtene velges gruppens styre som skal bestå av minimum fem personer. Minst ett styremedlem skal være under 18 år. Årsmøtet velger styrets leder, sekretær, kasseres og to styremedlemmer.
Årsmøtet skal vedta handlingsplan for lokalsamfunnet basert på innbyggernes, og lag og foreninger sine behov.
Referat fra bolystgruppene sine møter skal publiseres på et egnet nettsted for lokalsamfunnet.
Bolystgruppene skal sammen velge et arbeidsutvalg på tre til fire personer. En skiftes ut hvert år, etter årsmøter i bolystgruppene. Utvalget konstituerer seg selv. Valget av disse skjer på møte med alle bolystgruppene.

Bolystgruppene sine oppgaver
Bolystgruppene skal ivareta lokalsamfunnet sine interesser overfor kommunens politiske og administrative ledelse, og være kontaktleddet mellom lokalsamfunnet og kommunen.
Det er en intensjon at arbeidet i bolystgruppene bidrar til ren god folkehelse, at innbyggerne trives og har en god livskvalitet.
Det innebærer at:
– Det er et mål at alle innbyggere som flytter til en bolystgruppe sitt geografiske område ønskes personlig velkommen til lokalsamfunnet. Hvordan dette organiseres og utføres er opp til bolystgruppene selv, men det anbefales et personlig oppmøte fra bolystgruppa
– Alle lokalsamfunn bør minst en gang pr år ta initiativ til en felles møteplass for de som har flyttet til lokalsamfunnet de to siste årene. I tillegg skal det i den lokale bolystgruppe sin handlingsplan synliggjøres aktiviteter som fremmer inkludering og bolyst for alle innbyggere
– Bolystgruppene inviteres til dialog og samarbeid rundt hjemmebasert omsorg for å tenke løsninger for trygghetsboliger, løse praktiske hjelpebehov, aktiviteter og møteplasser
– Bolystgruppene inviteres til dialog og samarbeid for å skape et trygt og godt oppvekstmiljø,
slik at barn og unge får gode relasjoner til Steinkjer fra ung alder
– Bolystgruppene inviteres til dialog og samarbeid i spørsmål som angår lokalsamfunnet og andre forhold av særlig interesse for innbyggerne i den enkelte kommunedel
– Bolystgruppene arbeider selv med saker som innbyggere, lag og organisasjoner vil ha løst, og som er forankret gjennom bolystgruppa sitt årsmøte

Steinkjer kommune
I kommuneplanens samfunnsdel for 2021-2032 er samskaping, kompetanse, grønn og møteplasser valgt som gjennomføringsstrategier. Steinkjer kommune vil gjennom denne samarbeidsavtalen få
– Større lokalt samfunnsengasjement som fører til god lokalsamfunnsutvikling
– Inkluderende og gode lokalsamfunn hvor innbyggerne tar vare på hverandre
– Bedre kommunale tjenester gjennom bolystgruppene sin lokalkunnskap
Steinkjer kommune skal tilføre ansatte, folkevalgte, innbyggere, organisasjoner og næringsliv kunnskap og ferdigheter i å koordinere, lede og delta i samskaping. Det innebærer blant annet at kommunens politiske og administrative ledelse deltar i to fellesmøter med styrene i bolystgruppene i løpet av året. I vårmøtet skal kommunedirektøren motta bolystgruppenes sine innspill til årsbudsjett
og økonomiplan.

Steinkjer kommune oppretter en funksjon som innbyggerkontakt. Denne vil være bolystgruppene sin hovedkontakt i kommunen. Innbyggerkontakten vil bidra med veiledning og råd, være pådriver fra kommunens side i forbindelse med bolystarbeidet samt koble lokalsamfunnene med riktige enheter og ansatte i kommunen i forbindelse med ulike behov og spørsmål.

Koordinering av samskaping og utvikling i praksis
Arbeidsutvalget for bolystgruppene, ordfører, kommunedirektør og innbyggerkontakt har møter kvartalsvis. Møtene skal sikre fremdrift i avtalte arbeidsoppgaver, planlegge innhold i møter med alle bolystgruppene, avklare spørsmål og informere om aktuelle tema som angår kommunen og bolystgruppene sin utvikling, og dele fra bruk av prosessverktøy og gode metoder. Steinkjer kommune inviterer og skriver referat fra møtene. Referatene legges på kommunens hjemmeside.
Samarbeidsavtalen evalueres årlig med felles vurdering av om ambisjonsnivå, mål, retningslinjer og om samarbeidet mellom kommunen og bolystgruppene fungerer som ønsket.

Avtalen er underskrevet av en fra hver bolyst-/bygdegruppe og forrige ordfører.