Referat årsmøte Kvam Grendehus

Årsmøte Kvam Grendehus SA 04.03.24

 

Referat

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjent uten merknader

  1. Valg av ordstyrer og sekretær

Kristina ordstyrer / Marianne sekretær

  1. Årsmelding

Lest av Kristina, årsmelding godkjent

  1. Regnskap 2023

Regnskapsfører Grete orienterte om regnskapet.

Merknad: styret må se på om grendehuset skal plassere pengene i annen bank, se på hvor grendehuset får best mulig rente.

Regnskap korrigeres med renteinntekt på kr. 9.228.86. (Coop)

Årsresultat: Kr. 47.585,08

Regnskap anbefales godkjent av revisor.

  1. Budsjett

Årsmøte vedtar et budsjett på utgifter på kr. 680.000,-,

Inntekter kr. 440.000,-. Budsjett med underskudd kr. 240.000,-

Styret får fullmakt til å detalj budsjettere.

  1. Vedlikehold av grendehuset

Årsmøte vedtar et vedlikeholdsbudsjett på kr. 270.000,-.

  1. Valg:

– Leder 1år. Kristina Aas, på valg. Tar gjenvalg

– Styremedlem 2år, Arna Sprauten, på valg. Ikke gjenvalg, Ellen Haugan inn

– Styremedlem 2år, Yngve Grøtan, på valg. Ikke gjenvalg, Heidi Ingul inn.

– Styremedlem 2 år, Gunn Merete Gjersvold. Ikke på valg, 1 år igjen,

– Styremedlem 2år, Marianne Kvam. Ikke på valg, 1 år igjen,

– 1.Vara. 1år, Kristian Meldal, på valg. Tar gjenvalg,

– 2.vara. 1 år, Jarle Hustoft Gausdal på valg. Ikke gjenvalg. Tore Moksnes inn.

– 3.vara. 1år, Bjørn Tore Guin på valg. Ikke gjenvalg, Jarle Tanem inn.

– Revisor, 2år. Hans Petter Hansen. På valg, tar gjenvalg

– Revisor, 2år. Sissel Brauti, ikke på valg. 1 år igjen.

– Vara revisor. 1år, Tore Moksnes på valg, tar annet verv. Vidar Meldal inn

– Valgkomité, 3år. Pål Krister Langlid. Ikke på valg, 1 år igjen.

– Valgkomité, 3år. Arnhild Vesterdal på valg, ikke gjenvalg. Petter Vesterdal inn.

– Valgkomité, 3år, Heidi Ingul, ikke på valg men går over i styreverv. 2 år igjen, Beate Reistad inn.

– Vara valgkomité, 1 år, Ellen Marie Bylund. På valg, tar gjenvalg.

 

 

  1. Eventuelt

Signere årsmøtereferat: Ellen Haugan, Kjell Svarthe

 

Ønske at grender som skal arrangere 6.dagsfest, juletrefest og 17.mai får beskjed i god tid.