Gjenbruk av Kvam bosenter

Gjenbruk Kvam bosenter

Kvam Bygdelag har satt ned ei arbeidsgruppe med representanter fra Følling, Kvam og Øvre Kvam for arbeidet med gjenbruk av Kvam bosenter. Arbeidsgruppa består av

Eirik Forås(leder)

Kjell I. Svarthe

Kari Alstad

Linn Therese Fjerdingøy (ansatterepresentant, Kvam bosenter)

Sigrun Modell

 

Bygdelaget har gitt arbeidsgruppa følgende mandat:

«Formålet til gruppen skal være at etterbruken av bosentret skal kunne gange innbyggere i Følling, Kvam og Øvre Kvam i sin helhet på en best mulig måte.

Man skal bygge opp til et aktivt lokalsamfunn og bidra til inkludering.

Det skal utformes en løsning, som ikke er konkurrerende med private aktører i bygda, men i samskaping med. Eller slik at prosjektet blir så kostbart at det blir en økonomisk hindring. Løsningen skal være et «salgbart» prosjekt som står seg godt over tid. Arbeidsgruppa skal ikke forplikte seg økonomisk på noen som helst måte. Dette må i så fall behandles i styret i bygdelaget.

Det skal kalles inn til informasjonsmøter ved behov for folk i bygda slik at de kan involveres i prosessen, og få informasjon om planene om etterbruken av bosentret. Disse møtene er det bygdelaget og arbeidsgruppen som arrangerer i lag, der bygdelaget kan ta på seg å være eier av møtene. Det skal avholdes minimum tre åpne informasjons møter i året.

Rapportering av arbeidet til arbeidsgruppen skjer via bygdelagets representant inn til styret i bygdelaget, samt at det er ønske at referater deles med bygdelagets styre.

Det settes en tidsbegrensing til 1. juni 2025, men forbehold om forlengelse ved behov»

 


Arbeidsgruppa er i gang med arbeidet. Første møtet var 16.februar hvor formålet var å sette i gang. Daværende leder i bygdelaget Vidar Meldal deltok i møtet. Enighet om at det var viktig å ha snarlig møte både med Steinkjerbygg, helsesjef Anita Ulstad samt Stod som er pilot i kommunen på trygghetsboligkonseptet.

 

9.3 hadde arbeidsgruppa første møtet med Steinkjerbygg v/ Lars Arve Nervik og helsesjef Anita Ulstad. Hensikten med møtet var å orientere om at arbeidsgruppa eksisterer og at vi ønsker tett samhandling med kommunen i forhold til hvordan bygningene evt skal gjenbrukes. Samt å høre om behovene Steinkjerbygg og kommunen har for øvrig.

Vi opplevde i dette møtet at Steinkjerbygg ikke har noen klare formeninger om hva som skal skje med bygningene, foruten noe behov helse har ifht omsorgsboliger/trygghetsboliger. De satte pris på at bygdene her engasjerer seg i dette arbeidet videre. Både Steinkjerbygg og helsesjef var opptatt av at gjenbruket av bygningsmassen som Steinkjerbygg eier, ikke må komme i konflikt med privat utbygger i samme området. Noe arbeidsgruppa selvfølgelig også er opptatt av.

12.3 var arbeidsgruppa i Stod hvor vi fikk orientering av Aud Ramberg Myhr om arbeidet lag, foreninger og frivillighetssentralen har starta på i Stod ifht hvordan den nedlagte sykeheimen kan gjenbrukes. Aud kom med mange gode innspill til oppstarten av det arbeidet vi nå skal begynne med i Kvam.

17.4 hadde arbeidsgruppa nytt møte med Steinkjerbygg v/Nervik. Han opplyste at Steinkjerbygg har bedt om avklaringer med helse ifht deres behov, samt at oppvekst(flyktningetjenesten) også har meldt inn behov for familieboliger.

 

Arbeidsgruppa tenker vi er godt i gang. I oppstarten er det viktig med tett kontakt med Steinkjer bygg og evt andre enheter i kommunen som har behov. Arbeidsgruppa opplever at det er en åpen diskusjon med Steinkjerbygg og at de også ser behovet for samhandling med bygdene om denne prosessen.

 

Det vil bli gjennomført et myldremøte for alle i Følling, Kvam og Øvre Kvam i starten av juni. Har noen ideer de ønsker å dele med arbeidsgruppa før den tid kan vi i arbeidsgruppa kontaktes direkte.