Årsmøte Kvam IL

Avholdes onsdag 8. mars kl. 1900 på Kvam Motell.

Alle medlemmer er velkommen på motellet 🙂
SAKLISTE
1) Godkjenning av de stemmeberettigede
2) Valg av møteleder
3) Valg av referent
4) Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen
5) Godkjenning av innkalling
6) Godkjenning av sakliste
7) Årsberetning fra hovedstyret og gruppene fotball, trim og ski
Styrets forslag til vedtak: Årsmeldingene for 2022 tas til orientering.
8) Regnskap
Styrets forslag til vedtak: Regnskapet for 2022 vedtas. Overskudd disponeres til å styrke drift.
Kontrollutvalgets beretning vedlegges protokollen.
9) Fastsette medlemskontingent og gi fotballgruppa fullmakt til å fastsette treningsavgift
Styrets forslag til vedtak:
Kontingent for 2024: 500 per familie (samme husstand) og 200 for enkeltmedlem.
Årsmøtet gir fotballgruppa fullmakt til å fastsette treningsavgift for 2023.
10) Budsjett
Styrets forslag til vedtak: Budsjettet for 2022 vedtas.
11) Valg
Valg i henhold til valgnemnda sin innstilling, som blir lagt fram i møtet.
Ingen andre saker er meldt inn.
Sakspapirer: